Menu Przedmiotowe
Programy
www.czarnocin.bipst.pl / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Fundusz Alimentacyjny
  ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGOWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
  Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
  Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku  o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
  Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.
  Dochód uprawniający do świadczeń.
  Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r. Na dochód ten składają się następujące składniki:
  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci). W odróżnieniu od ustalania dochodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny nie wlicza się kwot zaliczek alimentacyjnych otrzymanych w 2007 r.
  W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W tym, jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W/w wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2007 (czyli rok, z którego dochód brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na rozpoczynający się od 1 października 2008r. okres świadczeniowy), zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS-u do 23 września 2008 roku.
  W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych źródeł sumuje się.
  Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w roku 2007, przez 12, czyli przez liczbę miesięcy w roku, a następnie przez liczbę członków rodziny.
  W przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, wysokość uzyskanego dochodu należy udokumentować zaświadczeniami  z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2007. Brany jest pod uwagę dochód netto, czyli przychód wykazany w zaświadczeniu z US, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustalając prawo do świadczenia           z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. i od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r., do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych w 2007 r. i w 2008 r. zaliczek alimentacyjnych.
  Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
  Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.
  Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
  Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
  Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć  w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie - w naszej gminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie
  Formularze wniosków udostępnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie.
   
  Dodany 2009-05-13 09:47:29 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 3915
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-24 14:51:18               Historia zmian [2]
  POTRZEBNE DOKUMENTYWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

  ·         uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
  o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

  ·         zaświadczenie Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

  ·         oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

  ·      zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu (np. alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego, zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów - jeśli postępowanie było prowadzone)

  ·         zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

  ·         dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu

  ·         dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu

  ·     oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku)

  ·         informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

  ·         dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (skrócony odpis aktu urodzenia)

  ·         odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

  ·      zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia

  ·        w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

  ·         orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną

  ·         przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

  ·         kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oryginały do wglądu)

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-24 15:29:11 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 1415
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-24 15:29:11               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-24 15:29:35
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-17
  Aneta Kulik   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-69
  Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-81
  Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Agata Wójcik   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Popek Anna   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1300816 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij